عبارت مورد نظر را جهت جستجو وارد کنید.
لیست محصولات
Konica Minoltabizhub C353 - کونیکا مینلتابیزهاب سی 353

Konica Minolta bizhub C353
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 353
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c250 - کونیکا مینلتابیزهاب سی 250

Konica Minolta bizhub c250
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 250
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  25 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c450 - کونیکا مینلتابیزهاب سی 450

Konica Minolta bizhub c450
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 450
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c351 - کونیکا مینلتابیزهاب سی 351

Konica Minolta bizhub c351
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 351
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c352 - کونیکا مینلتابیزهاب سی 352

Konica Minolta bizhub c352
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 352
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c550 - کونیکا مینلتابیزهاب سی 550

Konica Minolta bizhub c550
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 550
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  55 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c500 - کونیکا مینلتابیزهاب سی  500

Konica Minolta bizhub c500
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 500
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  50 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c253 - کونیکا مینلتابیزهاب سی 253

Konica Minolta bizhub c253
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 253
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  25 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c650 - کونیکا مینلتابیزهاب سی 650

Konica Minolta bizhub c650
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 650
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  65 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c451 - کونیکا مینلتابیزهاب سی 451

Konica Minolta bizhub c451
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 451
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c350 - کونیکا مینلتابیزهاب سی 350

Konica Minolta bizhub c350
کونیکا مینلتا بیزهاب سی 350
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c452 - کونیکا مینلتابی زهاب c452

Konica Minolta bizhub c452
کونیکا مینلتا بی زهاب c452
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c552 - کونیکا مینلتابی زهاب c552

Konica Minolta bizhub c552
کونیکا مینلتا بی زهاب c552
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  55 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Konica Minoltabizhub c652 - کونیکا مینلتابی زهاب c652

Konica Minolta bizhub c652
کونیکا مینلتا بی زهاب c652
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  65 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر