عبارت مورد نظر را جهت جستجو وارد کنید.
لیست محصولات
SharpMX-M354 - شارپام ایکس ام ۳۵۴

Sharp MX-M354
شارپ ام ایکس ام ۳۵۴
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۳۵ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M363N - شارپام ایکس ام ۳۶۳

Sharp MX-M363N
شارپ ام ایکس ام ۳۶۳
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۳۶ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M283N - شارپشارپ ام ایکس ام ۲۸۳

Sharp MX-M283N
شارپ شارپ ام ایکس ام ۲۸۳
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۲۸ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
KyoceraTASKalfa 7002i  - کیوسراتسک آلفا ۷۰۰۲

Kyocera TASKalfa 7002i
کیوسرا تسک آلفا ۷۰۰۲
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۷۰ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibae-Studio 5018A - توشیبااستودیو ۵۰۱۸

Toshiba e-Studio 5018A
توشیبا استودیو ۵۰۱۸
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۵۰ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
XeroxAltaLink B8045 - زیراکس ۸۰۴۵ آلتالینک

Xerox AltaLink B8045
زیراکس ۸۰۴۵ آلتالینک
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M264 - شارپام ایکس ام ۲۶۴

Sharp MX-M264
شارپ ام ایکس ام ۲۶۴
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۲۶ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M266 - شارپام ایکس ام ۲۶۶

Sharp MX-M266
شارپ ام ایکس ام ۲۶۶
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۲۶ (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Xerox5955 - زیراکس۵۹۵۵

Xerox 5955
زیراکس ۵۹۵۵
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۵۵ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibae-studio 306 - توشیبااستودیو 306

Toshiba e-studio 306
توشیبا استودیو 306
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  30 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibae-studio 477 - توشیبااستودیو 477

Toshiba e-studio 477
توشیبا استودیو 477
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  49 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibae-studio357-457-507 - توشیبااستودیو 357-457-507

Toshiba e-studio357-457-507
توشیبا استودیو 357-457-507
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  45-50 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibastudio 456 -356 SE - توشیبااستودیو 356-456

Toshiba studio 456 -356 SE
توشیبا استودیو 356-456
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibastudio 355-455 - توشیبااستودیو 455-355

Toshiba studio 355-455
توشیبا استودیو 455-355
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35-45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibastudio 453-353 - توشیبااستودیو 453- 353

Toshiba studio 453-353
توشیبا استودیو 453- 353
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  45-35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibastdio 755-555 - توشیبااستودیو 555-755

Toshiba stdio 755-555
توشیبا استودیو 555-755
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  75/55 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Sharpmxm283 - شارپام ایکس ام 283

Sharp mxm283
شارپ ام ایکس ام 283
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  28 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Sharpmxm453-363 - شارپام ایکس ام 363-453

Sharp mxm453-363
شارپ ام ایکس ام 363-453
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  36-45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh AficioMP 8000 - ریکو آفیشیوام پی 8000

Ricoh Aficio MP 8000
ریکو آفیشیو ام پی 8000
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  80 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh Aficiomp 7000-6000 - ریکو آفیشیوام پی 7000 - 6000

Ricoh Aficio mp 7000-6000
ریکو آفیشیو ام پی 7000 - 6000
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  70-60 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh AficioMp5500-6500 - ریکو آفیشیو7500

Ricoh Aficio Mp5500-6500
ریکو آفیشیو 7500
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  55-65-75 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh AficioMp 3500 - ریکو آفیشیوام پی 3500

Ricoh Aficio Mp 3500
ریکو آفیشیو ام پی 3500
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh Aficio mp 4500  - ریکو آفیشیوام پی  4500

Ricoh Aficio mp 4500
ریکو آفیشیو ام پی 4500
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:   45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX350 - شارپام ایکس 350

Sharp MX350
شارپ ام ایکس 350
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibastudio523 - توشیبااستودیو 523

Toshiba studio523
توشیبا استودیو 523
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  52 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibastudio 723 - توشیبااستودیو 723

Toshiba studio 723
توشیبا استودیو 723
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  72 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR550 - شارپای آر 550

Sharp AR550
شارپ ای آر 550
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  55 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh Aficiomp 7500 - ریکو آفیشیوام پی 7500

Ricoh Aficio mp 7500
ریکو آفیشیو ام پی 7500
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  75 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh Aficiomp 5500 - ریکو آفیشیوام پی 5500

Ricoh Aficio mp 5500
ریکو آفیشیو ام پی 5500
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  55 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibastudio 855 - توشیبااستودیو 855

Toshiba studio 855
توشیبا استودیو 855
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  85 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR350 - شارپای آر 350

Sharp AR350
شارپ ای آر 350
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR620 - شارپای آر 620

Sharp AR620
شارپ ای آر 620
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  62 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR351 - شارپای آر 351

Sharp AR351
شارپ ای آر 351
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR451 - شارپآی آر 451

Sharp AR451
شارپ آی آر 451
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibastudio 600 - توشیبااستودیو 600

Toshiba studio 600
توشیبا استودیو 600
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  60 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibastudio 520 - توشیبااستودیو 520

Toshiba studio 520
توشیبا استودیو 520
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  52 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh Aficio3045 - ریکو آفیشیو3045

Ricoh Aficio 3045
ریکو آفیشیو 3045
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Toshibastudio 655 - توشیبااستودیو 655

Toshiba studio 655
توشیبا استودیو 655
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  65 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Toshiba studio 850 - توشیبااستودیو 850

Toshiba studio 850
توشیبا استودیو 850
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  85 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Toshiba studio 650 - توشیبا استودیو650

Toshiba studio 650
توشیبا استودیو650
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  65 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Toshiba studio 550 - توشیبا استودیو550

Toshiba studio 550
توشیبا استودیو550
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  55 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Toshiba studio 450 - توشیبا استودیو450

Toshiba studio 450
توشیبا استودیو450
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Toshiba studio 350 - توشیبا استودیو350

Toshiba studio 350
توشیبا استودیو350
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
CanonIR105 - کاننآی آر 105

Canon IR105
کانن آی آر 105
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  105 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
CanonIR8500 - کاننآی آر 8500

Canon IR8500
کانن آی آر 8500
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  85 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh Aficio2075 - ریکو آفیشیو2075

Ricoh Aficio 2075
ریکو آفیشیو 2075
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  75 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR550 - شارپای آر 550

Sharp AR550
شارپ ای آر 550
نوع:  رومیزی - سیاه و سفید
سرعت کپی:   (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR450 - شارپای آر 450

Sharp AR450
شارپ ای آر 450
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:   (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh Aficio2060 - ریکو آفیشیو2060

Ricoh Aficio 2060
ریکو آفیشیو 2060
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  60 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh Aficio1075 - ریکو آفیشیو1075

Ricoh Aficio 1075
ریکو آفیشیو 1075
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  75 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh Aficio1060 - ریکو آفیشیو1060

Ricoh Aficio 1060
ریکو آفیشیو 1060
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  60 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
Ricoh Aficio mp 3500 - ریکو آفیشیوام پی  3500

Ricoh Aficio mp 3500
ریکو آفیشیو ام پی 3500
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر