عبارت مورد نظر را جهت جستجو وارد کنید.
لیست محصولات
SharpMX-2615N - شارپام ایکس ۲۶۱۵

Sharp MX-2615N
شارپ ام ایکس ۲۶۱۵
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  ۲۶ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M354 - شارپام ایکس ام ۳۵۴

Sharp MX-M354
شارپ ام ایکس ام ۳۵۴
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۳۵ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M363N - شارپام ایکس ام ۳۶۳

Sharp MX-M363N
شارپ ام ایکس ام ۳۶۳
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۳۶ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M283N - شارپشارپ ام ایکس ام ۲۸۳

Sharp MX-M283N
شارپ شارپ ام ایکس ام ۲۸۳
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۲۸ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-4071 - شارپام ایکس ۴۰۷۱

Sharp MX-4071
شارپ ام ایکس ۴۰۷۱
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  ۴۰ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMx_5141N - شارپام ایکس ۵۱۴۱

Sharp Mx_5141N
شارپ ام ایکس ۵۱۴۱
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  ۵۱ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX 4141   - شارپام ایکس ۴۱۴۱

Sharp MX 4141
شارپ ام ایکس ۴۱۴۱
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  ۴۱ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX 3110 - شارپام ایکس ام ۳۱۱۰

Sharp MX 3110
شارپ ام ایکس ام ۳۱۱۰
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  ۳۱ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMx_4110n - شارپام ایکس ۴۱۱۰

Sharp Mx_4110n
شارپ ام ایکس ۴۱۱۰
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  ۴۱ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M264 - شارپام ایکس ام ۲۶۴

Sharp MX-M264
شارپ ام ایکس ام ۲۶۴
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۲۶ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M266 - شارپام ایکس ام ۲۶۶

Sharp MX-M266
شارپ ام ایکس ام ۲۶۶
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۲۶ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX 2600N - شارپام ایکس ۲۶۰۰

Sharp MX 2600N
شارپ ام ایکس ۲۶۰۰
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  26 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX2301N - شارپام ایکس 2301

Sharp MX2301N
شارپ ام ایکس 2301
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  23 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Sharpmxm283 - شارپام ایکس ام 283

Sharp mxm283
شارپ ام ایکس ام 283
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  28 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Sharpmxm453-363 - شارپام ایکس ام 363-453

Sharp mxm453-363
شارپ ام ایکس ام 363-453
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  36-45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX 4100-5001 - شارپام ایکس 4100 - 5001

Sharp MX 4100-5001
شارپ ام ایکس 4100 - 5001
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  41-50 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX 5500n - شارپام ایکس 5500

Sharp MX 5500n
شارپ ام ایکس 5500
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  55 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX350 - شارپام ایکس 350

Sharp MX350
شارپ ام ایکس 350
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR550 - شارپای آر 550

Sharp AR550
شارپ ای آر 550
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  55 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Sharp MX-4500N - شارپ ام ایکس 4500

Sharp MX-4500N
شارپ ام ایکس 4500
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR350 - شارپای آر 350

Sharp AR350
شارپ ای آر 350
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR620 - شارپای آر 620

Sharp AR620
شارپ ای آر 620
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  62 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR351 - شارپای آر 351

Sharp AR351
شارپ ای آر 351
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR451 - شارپآی آر 451

Sharp AR451
شارپ آی آر 451
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR550 - شارپای آر 550

Sharp AR550
شارپ ای آر 550
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  55 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR450 - شارپای آر 450

Sharp AR450
شارپ ای آر 450
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:   (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Sharpmx-3500n - شارپام ایکس 3500

Sharp mx-3500n
شارپ ام ایکس 3500
نوع:  کنسول - رنگی
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر