عبارت مورد نظر را جهت جستجو وارد کنید.
لیست محصولات
SharpMX-M354 - شارپام ایکس ام ۳۵۴

Sharp MX-M354
شارپ ام ایکس ام ۳۵۴
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۳۵ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M363N - شارپام ایکس ام ۳۶۳

Sharp MX-M363N
شارپ ام ایکس ام ۳۶۳
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۳۶ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M283N - شارپشارپ ام ایکس ام ۲۸۳

Sharp MX-M283N
شارپ شارپ ام ایکس ام ۲۸۳
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۲۸ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M264 - شارپام ایکس ام ۲۶۴

Sharp MX-M264
شارپ ام ایکس ام ۲۶۴
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۲۶ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX-M266 - شارپام ایکس ام ۲۶۶

Sharp MX-M266
شارپ ام ایکس ام ۲۶۶
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۲۶ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Sharpmxm283 - شارپام ایکس ام 283

Sharp mxm283
شارپ ام ایکس ام 283
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  28 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
Sharpmxm453-363 - شارپام ایکس ام 363-453

Sharp mxm453-363
شارپ ام ایکس ام 363-453
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  36-45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpMX350 - شارپام ایکس 350

Sharp MX350
شارپ ام ایکس 350
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR550 - شارپای آر 550

Sharp AR550
شارپ ای آر 550
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  55 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR350 - شارپای آر 350

Sharp AR350
شارپ ای آر 350
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR620 - شارپای آر 620

Sharp AR620
شارپ ای آر 620
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  62 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR351 - شارپای آر 351

Sharp AR351
شارپ ای آر 351
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  35 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR451 - شارپآی آر 451

Sharp AR451
شارپ آی آر 451
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  45 (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR550 - شارپای آر 550

Sharp AR550
شارپ ای آر 550
نوع:  رومیزی - سیاه و سفید
سرعت کپی:   (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر
SharpAR450 - شارپای آر 450

Sharp AR450
شارپ ای آر 450
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:   (برگ در دقیقه)

وضعیت: ناموجود
     اطلاعات بیشتر